Өргөө, Их Хүрээний Маймаа хот

Маймаа хот


Өргөрөг / Уртраг
47°54'27.82'' / 106°59'39.00''


Ном зүй:
З.Оюунбилэг. (2022). Маймаа хот. Адмон принт. Улаанбаатар