Монгол хэлний албан бус, ярианы хэрэглээнд шууд хэрэглэгддэг, архитектур, барилга, хот төлөвлөлтийн мэргэжлийн Франц үг, нэр томъёо:


l' / une agglomération               агломерац (бөөгнөрөл)

l' / une agora                             агора (эртний Грекийн хотуудын төв талбай)

l' / une allée                               алле (хоёр талдаа мод, буттай, шулуун гудамж - ихэвчлэн явган 

                                                  хөдөлгөөнд зориулсан байдаг, зарим тохиолдолд авто замтай гудамж)

l' / une arcade                           аркад (нуман хэлбэрийн хучилттай явган зам)

l' / une arch                               арк (нуман)

l' / un(e) architect                      архитектор

l' / un(e) architecture                 архитектур

l' / une architrave                      архитрав (үндсэн дам нуруу)

archives                                     архив

l' / une aquarelle                        акварель (усан будаг)

avant garde                               авангард

le bain                                        ванн (усанд орох онгоц)

le balcon                                    балкон (тагт)

la banque                                   банк

la basilique                                басилик (эртний Ромын хотуудын олон нийтийн барилга, 

                                                   дундад зууны Христийн шашины нэг төрлийн сүм)

le béton                                      бетон

la bordure                                  бордюр (хашлага, хил, хөвөө)

le cabinet                                   кабинет (өрөө, тасалгаа)

le calque                                    калька (гэрэлтүүлэх цаас)

le carré                                      дөрвөлжин

la charnière                                шарнир, нугас

le colophon                                колофон (хэвлэлийн газрын эмблем)

le concours                                конкурс (уралдаан)

la conservation                          консервац (хадгалалт, хамгаалалт)

le contour                                  контур (хаялбар, хүрээ зураас)

la coordonnée                           координат (солбицол)

la décoration                             декорац (чимэглэл)

l' / un édifice                              барилга

l' / une enquête                          анкет (санал асуулга), судалгаа

l' / un entourage                         антураж (хүрээлэн буй орчин)

l' / une esplanade                      эспланад (нуур, тэнгисийн эрэг дагуух орон зай)

l' / un étalon                               эталон (зургийн стандарт)

l' / une évacuation                     эвакуаци (нүүлгэн шилжүүлэлт)

l' / un extérieur                          экстерьер (гадна тал)

la façade                                    фасад (нүүр тал)

la fonction                                  функц (үүрэг зориулалт, үйл ажиллагаа)

la forme                                      форм

le foyer                                       фоей (танхим)

le fragment                                фрагмент (хэсэглэл)

la fresque                                   фреск (нойтон шавардлагатай хана, таазанд усан будагаар зурах арга)

le funiculaire                              фуникуляр

la galerie                                    галерей

le garage                                   гарааш

la gouache                                 гуаш

la hiérarchie                               шатлал

hydraulique                                гидравлик (усны)

l' / un intérieur                            интерьер (дотор тал)

le logo                                        лого

la mansarde                               мансард (дээврийн хөндий, адрын хөндий)

la maquette                                макет (биет загвар)

la métaphore                              метафор (зүйрлэл) 

modulaire                                   модульчилсан, нэг хэмжээнд оруулсан

la modularité                              модульчилсан байдал

le montage                                 монтаж (эвлүүлэг, угсралт, иж бүрдэл)

la mosaïque                               мозайк (шигтэгмэл)

le musée                                    музей

la niche                                      ниш (ханан гаргасан хонхор)

la nomenclature                         номенклатур (нэршил, нэр томьёо, нэрлэвэр, жагсаалт)

l' / un obélisque                          обелиск (дурсгалын босгомж, дурсгалын багана)

le pavillon                                   павильон, жижиг сууц

le périmètre                                периметр

la piédestal                                пьедестал (суурь, тавцан)

le pilastre                                   пиластер

le portique                                  портик (гудамжилсан цуваа багана бүхий хучилттай явган зам)

la promenade                             променад (явган зугаалах зам)

le réservoir                                 резервуар (ус хадгалах сав, усан сан, цөөрөм, нөөцлүүр)

le socle                                       цоколь (барилгын хаяавч)

la synagogue                             синагог (Еврейн шашины үйл ажиллагаа, мөргөл явуулах 

                                                   зориулалттай барилга)

le théâtre                                    театр (үзвэрийн газар)

le tracé                                       трасс (зурвас, мөр)

urbaine                                       урбан (хотын)

le vitrail                                       витраж (өнгөт шилэн хана, цонх)бусад (шууд хэрэглэгддэггүй) : 

l' / un abattage                         нядалгаа

l' / un abattoir                          бой, мал нядалгааны газар

l' / un abri                                 хорогдох байр

alimentaire                                хоол хүнс

l' / un aménagement                зохион байгуулалт

l' / un ancient                            хуучин зүйл

l' / un angiportus                      нарийн зам, мухар гам

l' / une animalerie                    тэжээвэр амьтны дэлгүүр

l' / une antiquité                       эртний

l' / un arboretum                      мод үржүүлгийн газар, дендрарий

l' / un arbuste                           бут сөөг

l' / une argile                            шавар

l' / un artisan                             гар урлал хийдэг хүн, уран хүн, уран дархан, дархан

artisanal                                    гар хийцийн, гар урлалын

l' / un atelier                              урлан

l' / une auberge                         нийтийн байр, дэн буудал

l' / une autorisation                   зөвшөөрөл

l' / une avance                          ахиц, дэвшил, тэргүүн, туршилтын алхам

l' / une avenue                          өргөн чөлөө

l' / un axe                                  тэнхлэг, чиглэл, зүг, зураас

la banlieue                                хотын зах, хотын хаяа газар

la balade                                  алхалт

le bâtiment                                барилга

le béton brut                            "нүцгэн бетон"

le bilan                                     тайлан тэнцэл

le bois                                       мод

le bord                                      ирмэг

le bosquet                                 төгөл, ойн төгөл, шивэр, шугуй

la boutique                                дэлгүүр (жижиглэн худалдааны дэлгүүр)

la branche                                мөчир, салбар, хэлтэс

la bricole                                   туслах ажилчин, чулуучин, төмрийн дархан

le bricolage                              өөрөө хийх, мэргэжлийн бус өөрийнхөө аргаар хийх

la brique                                   тоосго

la brochette                              шор

le bruit                                      дуу чимээ

le but                                        зорилго, зорилт

la cabane                                  урц, оромж, овоохой

le cadran                                  нарны цаг

la cage d'escalier                      шатны хонгил

la canalisation                           ариутгах татуурга                     

le cardage                                самнах

le carrefour                               уулзвар, зөрлөг

la ceinture verte                        ногоон бүс

la chaleur                                 дулаан, халаалт

la chambre                                өрөө, тасалгаа

le champ                                   талбай, талбар

le chariot                                   тэрэг, хөсөг, тэргэнцэр, мухлаг тэрэг, сүйх тэрэг

la charpente                              хүрээ, араг бүтээц

charpenter                                угсрах, барих

la charpenterie                         мужаан

le chapiteau                              гол, үндсэн

charpenter                                мужаан, модчин, барилга, бүтэц

le chemin                                  зам

chute d'eau                               хүрхрээ, цутгалан

la circulation                             замын хөдөлгөөн, тээвэр, зорчилт эргэлт

la citadelle                                цайз

la cité                                        хот, хот суурин

la cité-état                                хот улс

la colle                                      цавуу

la colline                                    гүвээ, толгой, толгод

la colonne                                 багана

la constitution                            үндсэн хууль, дүрэм, журам

la construction                           байгууламж, барилга

le cortège                                  жагсаал, ёслол, цуваа

la cour                                       хашаа хороо, барилга хоорондын задгай орон зай

le courant                                  гүйдэлурсгал, одоогийн

le court                                     богино, бага

la couverture                            хучилт

la croyance                               итгэл үнэмшил

la crue                                       үер

le cul-de-sac                             мухар зам, мухар гудамж

le dallage                                   хучилт (замын хучилт)

la dalle                                      хучилт 

le débris                                    барилгын хаягдал, нуранги, эвдэрхий хэлтэрхий, балгас

le décalage                               хоосон зай, цоорхой

la dimension                             хэмжээхэмжээс

le dispositif                               багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж

la divinité                                  бурхан шүтээн

le droit                                      эрх

l' / une eau                                ус

l' / une échelle                           хэмжээс, авирдаг шат

l' / un édifice                             барилга

l' / un égout                               ариутгах татуургын хоолой

l' / un embarcadère                  усан онгоцны зогсоол, далайн эргийн далан

l' / un emplacement                  байршил

l' / une entreprise                      аж ахуйн нэгж

l' / une épicerie                         өдөр тутмын хэрэгцээний дэлгүүр, хүнсний дэлгүүр

l' / un équilibrage                      тэнцэл, тэнцвэржүүлэлт

l' / un ermitage                          аглаг сууц, даяанчийн овоохой

l' / un escalier                            шат

l' / une espace                          орон зай

l' / une espace hybrid               саармаг орон зай, хосмог орон зай

l'espace public                         нийтийн орон зай, олон нийтийн орон зай

la façon                                     арга зам

la falaise                                   байц, цохио, хад

la fenêtre                                   цонх

le fleuve                                    гол, горхи

la fondation                               суурь

la fouille                                     хайлт, малтлага

le génie                                     инженер, инженерчлэл, ухаантан

la géomancie                            газар усны шинжээ

le grand                                    том, агуу, үлэмж

le gravier                                   хайрга

la grotte                                    агуй

la grue                                      өргүүр, кран

la gouttière                                бохир усны суваг

l' / un habitant                           оршин суугч

l' / une harmonie                       зохицол, зохицол нийц, зохицол тохиромж

l' / une illustration                      зураг, зураг чимэглэл

l' / un immeuble                        барилга

l' / un interdit                             зөвшөөрөлгүй, зөвшөөрөгдөөгүй, хориглосон 

le jardin                                     цэцэрлэгт хүрээлэн

juridique                                    хууль ёсны, хууль зүйн, эрх зүйн

le lac                                         нуур

la levée                                      алба татвар, хураамж (газрын хураамж)

la liaison                                    холбоос

le lieu                                         газар (газар нутаг)

la ligne                                      зураас, шугам, төмөр зам

le locataire                                түрээслэгч

la longueur                               урт

la maison                                  байшин

la maison thé                            цайны байшин

le maraîchage                           худалдаалах зориулалттай хүнсний ногоо тариалалт

le marché                                  зах, худалдаа хийх газар

le mausolée                              бунхан

la mer                                        далай, тэнгис

la mezzanine                            хагас давхар

la montagne                              уул

le monument                            хөшөө дурсгал

le mortier                                  шохойн зуурмаг

la muraille                                 хана

nappe d'eau                              усны давхарга (газар доорх)

le niveau                                   түвшин

la noue                                     нуга

l' / une omniprésence               хаа сайгүй орших, хаа сайгүй оршихуй

l' / une ouvrage                         бүтээл, ажил

le palais                                    ордон

le panneau                                хавтан, самбар

le paravent                                дэлгэц

la parcelle                                 хэсэг газар, хэсэглэж хуваасан газар, нэгж талбар

la passerelle                             явган зорчигчийн гүүр

le parking                                  авто зогсоол 

le passage                                нэвтрэх гудамж, дамжин өнгөрөх зам, 

le paysage                                ландшафт

le peintre                                   уран зураач

la peinture                                 зураг, уран зураг

la pépinière                              ургамал үржүүлгийн газар

la pierre                                    чулуу, хад

le piéton                                    явган хүн, явган зорчигч

la pince                                     бахь, хавчаар

le plâtre                                     гөлтгөнө, гипс, гипс шавардлага

le pont                                       гүүр

le porche                                   саравчтай довжоо

la porte                                      хаалга

la porte coulissante                   гүйдэг хаалга, эвхэгдэх хаалга

la poutre                                   дам нуруу

privé                                          хувийн

le, la propriétaire                       өмчийн эзэн, өмчлөгч, газрын эзэн

le public                                    олон нийтийн, нийтийн, олон нийт

le radoub                                   дахин засах

la réception                               хүлээн авах хэсэг

le règlement                              дүрэм, журам, зохицуулалт

le remblai                                 далан

le réseau                                   сүлжээ

la rivalité                                   өрсөлдөөн

le rivage                                    эрэг

la rue                                         гудамж

la ruine                                      балгас, туурь

la ruisseau                                гол, горхи

le, la sauvage                           зэрлэг

le sanctuaire                             ариун дагшин газар

le serf                                       хамжлага

le serre                                     хүлэмж

le sérail                                    сераглио (Мусульманчуудын сууцанд байх эмэгтэй хүн, татвар эмд зориулсан өрөө)

le sol                                        газар, хөрс

le soleil                                      нар

la solive                                    дам нуруу

le son                                        дуу чимээ, авиа

la similitude                               ижил төстэй байдал

le spectacle                              үзүүлбэр

le stuc                                       ханын шавардлага, шохойн өнгөлгөө

la superposition                        үелэл, давхраа

le tableau                                  зураг, хавтан

le terrain                                    газар, талбар, нутаг дэвсгэр

la terre                                       газар

la toiture                                   дээвэр

la tonnelle                                 хотгор, хүнхэр орон зай

la topographie                           газрын гадаргуу, газрын гадаргуугийн тогтоц

la travée                                     алгасал, алхам (барилгын хоёр үндсэн эдлэл хоорондын зай)

la triade                                     гурван хэсгээс бүтсэн зүйл

le trottoir                                    явган зам, шигтэгмэл чулуун явган зам

la triangulaire                            гурвалжин

la typologie                               хэв шинж

urbainologiste                           хот судлаач

l' / une utilisation                       хэрэглээ, ашиглалт

le véhicule                                 тээврийн хэрэгсэл

le vieux                                      хуучин

la voie                                        зам

la vue                                         харагдац

la zone                                       бүс, нутаг дэвсгэр, талбайТэмдэг нэр: 

accessible                                 хүртээмжтэй

banal                                         нэг хэвийн, байдаг л нэг, улиг болсон

civique                                      иргэний, хотын

commercial                               арилжааны, худалдааны

dépasser                                   хэтрэх, давах, илүүдэх, илүү гарах

désigné                                     төлөвлөсөн, боловсруулсан, дизайн хийсэн, урьдаас бодсон

éloigné                                      хол

empêcher                                  зайлсхийх

incohérent                                 уялдаа холбоогүй, авцалдаагүй, дараалалгүй, шүтэлцээгүй

léger                                          хөнгөн 

loin                                            хол

rare                                            ховор

splendide                                  гоёмсог

utilisable                                    хэрэглэх боломжтой, хэрэглээтэй, хэрэглэгдэххэрэгтэйӨнгө:

cramoisi (e)                              хүрэн улаан

l' / une écarlate                        гал улаан, ал улаан

le jaune                                    шарҮйл үг:

accaparer                                монополчлох

apparaître                                гарч ирэх

balader                                    алхах

bouger                                     хөдөлгөх, зөөх, шилжүүлэх

construire                                 барих, байгуулах

effectuer                                  хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх, үйлдэх, биелүүлэх, дуусгах

ériger                                       босгох

éviter                                        зайлсхийх

juxtaposer                                эсрэг зүйлсийг зэрэгцүүлэн тэдгээрийн ялгааг тодруулах

mettre                                       тавих

restituer                                    сэргээх

réaliser                                     гүйцээх, дуусгах, хүрэх

sembler                                    гарч ирэх, үзэгдэх

tondre                                      хяргах, тайрахУргамал:

l' / un arbre                             мод

le cerise                                  интоор

le cerisier                                интоорын мод

le pin                                       нарс

le prunier                                чавганы мод

le saule                                   бургас, уд

le sureau                                 самбук жимстэй үр
Чулуу:

le marbre                              гантиг

le schiste argileux                занар, шаварлаг занар