Мэдрэмж

Баярлах

Баясах

Хөөрөх

Догдлох

Бишрэх

Урамших

Хөгжих

Итгэл дүүрэн байх

Эрч хүчтэй байх

Бүтээлч байх

Зоримог байх

Ханамжтай байх

Өөдрөг байх
Бахдах

Гайхширах

Хүндлэгдэх

Хүлээн зөвшөөрөгдөх

Хэрэгцээтэй байх

Үнэ цэнэтэй байх

Үр бүтээлтэй байх

Амжилттай байх

Найдвартай байх

Итгэлтэй байх

Гярхай байх

Хүчтэй байх

Соргог байх
Тайвшрах

Хайрлах

Итгэх

Халамжлах

Талархах

Хангалуун байх

Бодолтой байх

Дотно байх

Амгалан байх

Амирлангуй байх

Санаачлагатай байх

Хариуцлагатай байх

Энх мэнд байх
Гуних

Гэмших

Ичих

Гутрах

Ганцаардах

Тусгаарлагдах

Уйдах

Ядрах

Нурмайх

Шаналах

Тэнэглэх

Тэнэгтэх

Үл хайхрах

Дутуу дулимаг байх
Уурлах

Шүүмжлэх

Үзэн ядах

Амиа бодох

Бухимдах

Өширхөх

Шархлах

Алслагдах

Ёжлох

Гутаах

Хавчигдах

Харамлах

Цухалдах

Үл итгэх
Айх

Түгших

Тэвдэх

Цочирдох

Эргэлзэх

Үл тоох

Үл тоогдох

Цөхрөх

Хүлцэх

Халшрах

Утгагүй байх

Найдваргүй байх

Нэмэргүй байх

Хангалтгүй байх
Тамшаалах

Таашаах

Туних

Гомдох

Онгирох

Омогших

Эрхлэх

Найдах

Тачаадах

Дур тавих

Дур ханах

Цэнгэх

Цадах

Өлсөх

Чимчигнэх

Ирвэгнэх

Загатнах
Баярлуулах

Баясгах

Хөөргөх

Догдлуулах

Бишрүүлэх

Урамшуулах

Хөгжүүлэх

Итгэл дүүрэн байлгах

Эрч хүчтэй байлгах

Бүтээлч байлгах

Зоримог байлгах

Ханамжтай байлгах

Өөдрөг байлгах
Бахдуулах

Гайхшируулах

Хүндлүүлэх

Хүлээн зөвшөөрүүлэх

Хэрэгцээтэй байлгах

Үнэ цэнэтэй байлгах

Үр бүтээлтэй байлгах

Амжилттай байлгах

Найдвартай байлгах

Итгэлтэй байлгах

Гярхай байлгах

Хүчтэй байлгах

Соргог байлгах
Тайвшруулах

Хайрлуулах

Итгүүлэх

Халамжлуулах

Талархуулах

Хангалуун байлгах

Бодолтой байлгах

Дотно байлгах

Амгалан байлгах

Амирлангуй байлгах

Санаачлагатай байлгах

Хариуцлагатай байлгах

Энх мэнд байлгах
Гуниулах

Гэмшүүлэх

Ичээх

Гутруулах

Гутаах

Ганцаардуулах

Тусгаарлах

Уйдаах

Ядраах

Нурмайлгах

Шаналгах

Тэнэгтүүлэх

Тэнэглүүлэх

Үл хайхрах

Дутуу дулимаг байлгах
Уурлуулах

Шүүмжлүүлэх

Үзэн ядуулах

Амиа бодуулах

Бухимдуулах

Өширхүүлэх

Шархлуулах

Алслуулах

Ёжлуулах

Гутаалгах

Хавчигдуулах

Харамлуулах

Цухалдуулах

Үл итгүүлэх
Айлгах

Түгшүүлэх

Тэвдүүлэх

Цочирдуулах

Эргэлзүүлэх

Үл тоолгох

Үл тоогдуулах

Цөхрүүлэх

Хүлцүүлэх

Халшруулах

Утгагүй байлгах

Найдваргүй байлгах

Нэмэргүй байлгах

Хангалтгүй байлгах
Тамшаалуулах

Таашаалгах

Туниулах

Гомдоох

Онгируулах

Эрхлүүлэх

Найдуулах

Тачаадуулах

Дур тавиулах

Дур хануулах

Цэнгүүлэх

Цатгах

Өлсгөх

Чимчигнүүлэх

Ирвэгнүүлэх

Загатнуулах