Лениний музей, Үлэг гүрвэлийн музей

 


Өргөрөг / Уртраг
47°55'24.25'' / 106°54'20.88''


Дэлгэрүүлж унших:

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол. (2013). Үлэг гүрвэлийн төв музей байгуулах тухай