Лениний музей, Үлэг гүрвэлийн музей

 


Өргөрөг / Уртраг
47°55'24.25'' / 106°54'20.88''