Самаритэн

Өргөрөг / Уртраг

48°51'33.98'' / 2°20'32.80''