Ду-лэ хийд, Гуанеин сүм

Өргөрөг / Уртраг

40°02'39.10'' / 117°23'48.36''